Mặt bằng

MAT BANG TANG 9-20

MAT BANG TANG27-34, 37 -43, 46căn sô 2 96m2can 99.5m

căn 155

căn 210 Can ho so 3 9-26